اتصالات، اتصالات

اتصالات، به طور کلی به اتصال برق اشاره دارد.