فیلترها برای تصفیه آب

یک فیلتر مدار فیلتر متشکل از خازن، سلف و مقاومت است.