مقاومت

یک مقاومت است، که یک عنصر جریان محدود، دارای مقاومت ثابت، معمولا دو پین، که مقدار جریان فعلی را محدود از طریق شعبه که به آن متصل است.

جستجو بر اساس زیر مجموعه