سنسور، مبدل

یک سنسور یک دستگاه تشخیص است که می تواند اندازه گیری اطلاعات و می توانید خروجی، انتقال، پردازش، ذخیره، نمایش، ضبط حس و کنترل اطلاعات نمدی است.