مبدل ها

ترانسفورماتور وسیله ای است که با استفاده از اصل القای الکترومغناطیسی برای تغییر ولتاژ AC است.

جستجو بر اساس زیر مجموعه